DOTAZY A ODPOVĚDI STAROSTY ZE SETKÁNÍ S OBČANY

PROGRAM ROZVOJE OBCE NA OBDOBÍ 2024 - 2030, schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 2. 11. 2023 pod usnesením 4/8/2023

Setkání s  občany  proběhne  8. března  2024 (pátek) v 18.00  hodin  v  zasedací místnosti  obce,  na  adrese  Kohoutov  čp. 65.

Hostem  bude  Bc. Kalousková, manažerka  MAS  KJH  - pohovoří  o dotacích  Zelená úsporám LIGHT, Závazné pokyny pro žadatele

Tento dokument  obsahuje  analytickou část,  zhodnocení  dotazníkového  šetření, vyhodnocení veřejného projednání dne 2.června 2023,  strategickou  část  a  akční  plán  na  období 2024 a 2025.